Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi kişi ve kurumlar arasındaki resmi işlemlerin belgelenmesi için kullanılan resmi kağıtlardan alınan vergidir. Burada bahsedilen kağıtlar basılı olabilecekleri gibi elektronik ortamda hazırlanıp yollanmış kağıtlar da olabilmektedir. Eğer bir resmi kağıt imzalanabilecek, ibraz edilebilecek vs. nitelikteyse damga vergisine konu olabilmektedir.

Damga Vergisi Kimler Tarafından Ödenir?

Damga vergisini ödeyen taraflar şu şekildedir:

  • Damga vergisi değerli kağıtları imza edenler
  • Resmi daire-kişi arası işlemlerde damga vergisi kişilerce ödenir
  • Ticari-mütedavil kağıt türü belgelerin vergilerini bu belgeleri ilk satan, kabul eden, veya bir şekilde kullanan kişi öder
  • Yabancı ülkelerde veya Türkiye’deki elçilik ve konsolosluklarda yapılan işlemlerle ilgili belgelerin damga vergilerini Türkiye’de bu belgeleri resmi dairelere verenler, belgelerle ilgili devir-ciro işlemi yapanlar, veya belgenin hükümlerinden bir şekilde faydalananlar öder

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisi ödenirken izlenebilecek üç yöntem vardır. Bu yöntemler farklı belgeler için damga vergisi ödenmesinde kullanılabilmekte olup şu şekildedir:

a) Makbuz vererek ödeme yapmak: Maliye Bakanlığının belirlediği mükellef, kurum ve kuruluşlar bir ayda düzenledikleri kağıtların vergisini bir sonraki ayın yirminci günü akşama kadar vergi dairesine beyannameyle bildirir ve yirmialtıncı gün akşamına kadar öderler. Diğer durumlarda kağıdın düzenlenmesinden onbeş gün sonrasına kadar vergi dairesine damga vergisi beyanname ile bildirilip ödenir.

b) İstihkaktan kesinti yöntemiyle ödeme yapmak: Genel ve özel bütçeli daireler, belediyeler, bankalar, il özel idareleri, kamu iktisadi teşekkülleri ve bunların iştirak ve müesseseleriyle bunlara benzer teşekkül iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu nitelikteki kağıtlara dair vergilerin bu ödemelerin yapılması ya da avans şeklinde ödemelerde avans itası esnasında kesinti şeklinde ödenmesine Maliye Bakanlığı müsaade edebilmektedir. Genel bütçeli daireler haricinde istihkaktan kesinti yapması gereken daire ve müesseseler bir ay içinde kesilen damga vergisini bir sonraki ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairesine bildirip öderler.

c) Basılı damga koyarak ödeme yöntemi: Bu yöntem sadece bazı belgeler için geçerlidir. Bu belgeler pul yerine basılı damga konması suretiyle ödenebilmektedir.

  • Faturalar
  • Makbuz ve ibra senetleri
  • Elektrik, havagazı, telefon ve su abonman mukavelenameleri
  • Ulaştırma hakkında kağıtlar
  • Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak şartıyla vergiye tabi olan diğer kağıtlar
  • Basılı damga konulacak kağıtlarda vergi %5 eksik ve peşin olarak ödenir

Damga Vergisi Oran ve Ücretleri

1. Akitlerle ilgili kağıtlar için:

A. Belli miktar para ihtiva eden kağıtlar

a) Mukavelename, taahhütname ve temliknameler için Binde 9.48

b) Kira mukavelenameleri için kira bedeli üzerinden Binde 1.89

c) Kefalet, teminat, rehin senetleri için Binde 9.48

d) Tahkimname ve sulhnameler için Binde 9.48

e) Fesihnameler için Binde 1.89

f) Karayolları Trafik Kanununa göre kayıt ve tescil edilen ikinci el araç satış ve devrine ilişkin yapılan sözleşmeler için Binde 1.89

B. Belli miktar para ihtiva etmeyen kağıtlar:

a) Tahkimnameler için 89.10 TL

b) Sulhnameler için 89.20 TL

c) Seyahat acenteleri ve turizm işletmeleri arasındaki kontenjan sözleşmeleri için -belli bir para ihtiva edenler için de dahil olmak üzere 500.80 TL

2. Karar ve mazbatalar için:

A. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbatalar, ilamlar, kararlar ve hakem kararları için:

a) Belli miktar parayla ilgili olanlar için Binde 9.48

b) Belli miktar parayla ilgili olmayanlar için 89.10 TL

B. İhale kanunlarına tabi olarak ya da olmayarak resmi daireler ve kamu tüzel kişiliği bulunan kurumların ihale kararları için Binde 5.69

3. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar için:

A. Ticari ve mütedavil senetler için:

a) Emtia senetleri için:           

aa) Makbuz senedi ya da resepise için 30.70 TL

ab) Rehin senedi ya da varant için 18.10 TL

ac) İyda senedi için 2.90 TL

ad) Taşıma senedi için 0.80 TL

b) Konşimentolar için 18.10 TL

c)Deniz ödüncü senedi için Binde 9.48

d) İpotekli borç senedi ve irat senedi için Binde 9.48

B. Ticari belgeler için:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri için 30.70 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri için:     

ba) Bilançolar  için 68.70 TL

bb) Gelir tabloları için 32.90

bc) İşletme hesabı özetleri için 32.90 TL

c) Barnameler için 2.90 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları için 13.40 TL

e) Ordinolar için 0.80 TL

f) Gümrük idarelerine verilmesi gereken özet beyan formları için 13.40 TL

4. Makbuzlar ve diğer kağıtlar için:

A. Makbuzlar için:     

a) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarıyla ilgili, avans olanlar dahil olmak üzere, yaptıkları ödemelerle ilişkili olarak resmi dairelere verilen, belli bir para ihtiva eden makbuz, ibra senedi gibi belgelerle bu ödemelerin resmi daire namına ya da hesabına kişiler adına açılan ya da açılacak hesaplara yollanmasını veya emir ve havalelerine tediyesini sağlayan kağıtlar için Binde 9.48

b) Maaşlar, gündelikler, ücretler, aidatlar, ihtisas zamları, huzur hakları, yemekler, mesken bedelleri ikramiyeler, harcırahlar, teminatlar ve benzeri hizmet karşılığı alınan paralardan avans olarak ödenenler de dahil olmak üzere bunlarla ilişkili makbuzlar ile paraların nakit olarak ödenmeden kişiler adına açılmış ya da açılacak cari hesaplara nakledildiğini ya da emir ve havalelerine tediye olunduğuna dair veya tediyeyi teyit edecek nitelikte kağıtlar için Binde 7.59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuz ya da bu nitelikte senetler için Binde 7.59

d) İcra dairelerinin resmi daireler adına şahıslara ödediği paraları düzenleyen makbuzlar için Binde 7.59

B. Beyannameler için (Sadece bir nüsha için vergi ödenir):

a) Yabancı ülkelerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenme işlemi için postanelerin gümrüklere verdikleri liste beyannamelerinde yazılı her gönderi maddesi için 0.80 TL

b) Vergi beyannameleri için:  

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri için 89.10 TL

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri   için 119.00 TL

bc) Katma değer vergisi beyannameleri için 58.80

bd) Muhtasar beyannameler için 58.80 TL

be) Damga vergisi beyannamesi ve yukarıdaki beyannameler haricindeki beyannameler için 58.80 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler için 119.00 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler için 43.70 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 43.70 TL

f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 69.70 TL

Not: Burada yazılı belgelerin aslı 1.00 TL’den fazla maktu veya nispi vergiye konu olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret, ve tercümeleri için de 0.80 TL vergi ödenir.

Ekohesap Bütün Muhasebe Süreçlerinizde Yanınızda!

Kullanıcı dostu bir ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!